วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2554

โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อ.เมืองพังงา ได้อาคารหลังใหม่เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 7 มีนาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อ.เมือง จ.พังงา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน พิธีเปิดอาคารโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์หลังใหม่ “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” โดยมี นายธำรงค์ เจริญกุล ผวจ.พังงา นายวีระ สุดแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพังงา นายสุภัท ฤทธิ์ชาญชัย อัยการจังหวัดพังงา พล.ต.ต.ชลิต ถิ่นธานี ผบก.ภ.จว.พังงา นางสุคนธ์ เจริญกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา นายมานพน้อย วานิช สมาชิกวุฒิสภาฯ จังหวัดพังงา นายจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ์ และ นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงา นายสมศักดิ์ เทพณรงค์ ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครอง และประชาชน เข้าร่วมจำนวนมาก ทั้งนี้ ปัจจุบันโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ มีอาคารเรียนรวม 4 หลัง สำหรับอาคารหลังใหม่นี้สร้างบนเนื้อที่เคยเป็นอาคาร017 ซึ่งทรุดโทรมและได้รื้อถอนไปแล้ว โดยอาคารหลังใหม่ได้งบประมาณในการก่อสร้างจากการแปรญัตติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงาเป็นจำนวนเงิน 6,098,000 บาท โดยได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ และจะเปิดให้นักเรียนเข้าเรียนในภาคเรียนที่ 1 ในปีการศึกษา 2554 นี้

นายสมศักดิ์ เทพณรงค์ ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ กล่าวว่า โรงเรียนทุ่งเจดีย์ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยได้จัดให้มีการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกรักบ้านเกิดและร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ร่วมกับการยกย่องเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำให้โรงเรียนเป็นที่รู้จักของสังคมและชุมชน และได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ส่งบุตรหลานเข้ามาหาความรู้ด้วยดี ขณะที่โรงเรียนได้พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม มีความรู้ เป็นคนดี คนเก่ง เรียนรู้อย่างมีความสุข และสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติต่อไป

ข้อมูลจาก---อย้าโกบ หอมรสกล้า พลังชนจังหวัดพังงา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั่วไป