วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

พังงาคัดเลือกแม่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓


พังงาคัดเลือกแม่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓ ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยผู้ได้รับการคัดเลือกคือนางรัศมี จตุราบัณฑิต อายุ ๗๑ ปี ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญนายวรพจน์ รัฐสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมเพื่อคัดเลือกแม่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓ ของจังหวัดพังงา ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา โดยมี นางดรุณี พาลุสุข นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือก

นางพิมพร ขอศานติวิชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา กล่าวว่า หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกแม่ดีเด่น ๒๕๕๓ ทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้มี ๕ ประเภท คือแม่ประเภทเกษตรกร แม่ผู้เสียสละ แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม แม่ผู้มีความอดทนขยันหมั่นเพียร แม่ของผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

โดยคุณสมบัติแม่ดีเด่นที่ใช้ประกอบพิจารณาคัดเลือก มี ๙ ข้อ คือ มีสัญชาติไทย มีความประพฤติดี สุขภาพดี มีความเป็นแม่ อายุไม่ต่ำกว่า ๕๐ ปีสำหรับแม่ผู้เสียสละ มีครอบครัวเป็นที่ยอมรับเป็นแบบอย่างของสังคม เป็นผู้รักษาเอกลักษณ์ไทย และมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เลื่อมใสต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

สำหรับจังหวัดพังงาคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกนางรัศมี จตุราบัณฑิต อายุ ๗๑ ปี บ้านเลขที่๒๕๕ ถนนเพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ สมรสกับนายวิชาญ จตุราบัณฑิต มีบุตร ๒ คน ในการเลี้ยงดูบุตรได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเน้นให้ความรักความอบอุ่น ส่งเสริมให้ลูกๆมีการศึกษาที่ดี โดยประเภทที่เสนอคือแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม มีผลงานดีเด่น ด้านอาชีพเป็นครูสอนภาษาไทยชั้น ป.๒ดีเด่น เมื่อปี ๒๕๒๙ ด้านการบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม ได้รับการยกย่องเป็นผู้สูงอายุดีเด่นของอำเภอเมืองพังงา ได้บริจาคทรัพย์เพื่อช่วยเหลือสังคมและส่วนรวม ด้านการศึกษา เป็นเงิน ๑๙๖.๐๐๐ บาท ด้านศาสนา ได้บริจาคเพื่อช่วยเหลือจำนวน ๙ วัดเป็นเงิน ๑.๒๔๘.๕๐๐ บาท ด้านสาธารณสุข ได้บริจาคเงินและทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสุขภาพให้กับโรงพยาบาลพังงา เป็นเงิน ๔๕.๐๐๐ บาท และด้านสังคมสงเคราะห์ได้ร่วมกิจกรรมกับจังหวัดช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เช่นช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ออกเยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาโครงการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ให้เด็กกำพร้าที่ประสบภัยจากคลื่นสึนามิ เป็นต้น

ข้อมูลจาก :: เสรี นาวงศ์ ส.ปชส.พังงา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั่วไป